Оцінка фінансового стану компанії. Показники оцінки фінансового стану підприємства

54

Діяльність підприємства, його фінансовий стан характеризуються безліччю показників, що в якійсь мірі описано в економічній літературі.
Завдання в даному випадку узагальнити ці показники з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду в умовах ринкових перетворень.
Найбільш вживаними у фінансово аналізі та оцінці діяльності підприємств є показники ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності.
А. Показники ліквідності підприємства
Показники ліквідності (liguidity ratios) характеризують здатність підприємства задовольняти претензії короткострокових і довгострокових зобов’язань. Тут використовуються ряд коефіцієнтів (табл. 10.5)
Таблиця 10.5
Коефіцієнти
Циенты
Ліквідний
Формула розрахунку що показує, значення показника реко
Мендуе
Мої
Значе
Ня 3. Термінова ліквідність грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення та цінні папери / короткострокові зобов’язання можливості підприємства погасити свої короткострокові заборгованості в найближчий період часу 0,2 — 0,4 4. Ліквідність коштів в обігу грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення та цінні папери + дебіторська заборгованість / короткострокові зобов’язання показує частку найбільш ліквідних коштів у складі всього ліквідного (оборотного) капіталу, можливості за умови затребуваності погасити свої короткострокові зобов’язання найбільш ліквідною частиною оборотного капіталу шляхом звернення її в грошову форму 0,5-0,1 5. Ліквідність при мобілізації коштів матеріальновиробничі запаси і витрати / короткострокові зобов’язання характеризує ступінь залежності платоспроможності підприємства від матеріальновиробничих запасів від найменш ліквідних при необхідності мобілізації грошових коштів для погашення своїх короткострокових зобов’язань 0,5-0,7
Показники фінансової стійкості (gearing ratios), що відображають співвідношення власних і позикових коштів в джерелах фінансування компанії, показують ступінь фінансової незалежності її від кредиторів. Вони характеризуються (табл. 10.6):
Таблиця 10.6
Б. Коефіцієнти структури капіталу
Показники формула розрахунку що показує рекомендовані
Значення 2. Співвідношення власних і позикових капіталів зобов’язання підприємства (позики, кредити, заборгованість) / власні кошти (власний капітал) ступінь залучення позикових коштів на 1 рубль вкладених в активи власних коштів менше 0,7 (перевищення показника веде до втрати фінансової стійкості) 3. Забезпеченість власними коштами власні оборотні кошти / наявність оборотних коштів підприємства наявність власних оборотних коштів необхідно для забезпечення його фінансової стійкості 0,1-0,5 (чим вище показник, тим більше можливостей незалежності фінансової політики) 4. Маневреність власними оборотними коштами власні оборотні кошти / загальна величина власних коштів (власний капітал підприємства) здатність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу і за необхідності поповнювати його за рахунок власних джерел 0,2-0,5 (чим вище значення, тим більше можливостей маневрування) 5. Співвідношення оборотного і необоротного капіталу оборотний капітал / основні засоби і необоротні активи показує зміну структури капіталу в розрізі основних груп 6. Рівень чистого оборотного капіталу оборотний капітал-короткострокові зобов’язання (поточні активи — поточні пасиви) / всього майна показує частку фінансових коштів в активах, якою підприємство може розпоряджатися в поточній господарській діяльності чим більше рівень чистого оборотного капіталу, тим краще фінансовий стан підприємства 7. Рівень перманентного капіталу власний капітал + довгострокові зобов’язання / всього майна показує фінансову надійність підприємства в перспективі, визначає частку всього довгострокового капіталу чим вище показник, тим надійніше фінансова стійкість 8. Рівень функціонуючого капіталу всього активи-довгострокові і короткострокові фінансові вкладення та цінні папери / всього майна показує частку в активах підприємства функціонуючого капіталу — капіталу, безпосередньо зайнятого у виробничій діяльності чим вище показник, тим краще фінансова стійкість
Коефіцієнти ділової активності (activity ratios) дозволяють проаналізувати наскільки підприємство ефективно використовує свої кошти. Показниками, що характеризують ділову активність є коефіцієнти оборотності і коефіцієнти рентабельності, які тісно пов’язані між собою і впливають один на одного.
В. Показники оборотності
До показників оборотності відносяться (табл. 10.7).
Таблиця 10.7 показники формула розрахунку що показує 1. Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу обсяг чистої виручки / середня за період величина оборотних коштів показує, скільки виручки знімається з кожного рубля даного виду активів. Чим вище значення коефіцієнта, тим ефективніше використовує підприємство чистий оборотний капітал. 2. Коефіцієнт оборотності власного капіталу чиста виручка від реалізації / середня за період величина обсягу власного капіталу показує швидкість обороту вкладеного власного капіталу або активність грошових коштів, рентабельність власного капіталу. Показник повинен забезпечувати окупність власного капіталу. Характеризує різні аспекти діяльності з фінансової-швидкість обороту вкладеного власного капіталу. 3. Оборотність інвестованого капіталу чиста виручка від реалізації /середня за період величина інвестованого капіталу показує, наскільки швидше і повільніше обертається капітал, виведений на час з виробничої діяльності. 4. Коефіцієнт оборотності запасів матеріальних оборотних коштів чиста виручка від реалізації /середня за період величина матеріально виробничих запасів і витрат чим вище значення коефіцієнта, тим менше коштів пов’язано з найменш ліквідними активами. Затоварювання негативно позначається на діловій активності підприємства. 5. Коефіцієнт дебіторської заборгованості рахунку до отримання х 365 / чистий обсяг продажів показує середнє число днів стягнення заборгованості. Чим менше це число, тим швидше дебіторська заборгованість звертається в грошові кошти, внаслідок чого підвищується ліквідність оборотних коштів підприємства. 6. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) чистий обсяг продажів / довгострокові активи показує ефективність використання компанією всіх наявних у розпорядженні ресурсів, скільки за рік відбувається повний цикл виробництва та обігу
Також необхідним в оцінці ділової активності є рентабельність, тут розраховуються дві групи: рентабельність капіталу і рентабельність підприємства (див.розділ 5).

Показники, що характеризують фінансовий стан можна умовно розділити на групи, що відображають різні сторони фінансового стану підприємства. До них відносяться коефіцієнти ліквідності; показники структури капіталу (коефіцієнти стійкості); коефіцієнти рентабельності; коефіцієнти ділової активності.

Ступінь платоспроможності підприємства зазвичай оцінюється за допомогою фінансових коефіцієнтів ліквідності :

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховують як відношення грошових коштів і швидкореалізованих короткострокових цінних паперів до поточної-короткострокової заборгованості:

У світовій практиці достатнім вважається значення коефіцієнта абсолютної ліквідності, рівне 0,2-0,3, тобто підприємство може негайно погасити 20-30% поточних зобов’язань.

2. Коефіцієнт ліквідності визначають як відношення грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості до поточних зобов’язань:

За оцінками, прийнятими в міжнародній практиці, значення коефіцієнта має бути 0,8 — 1.

3. Загальний коефіцієнт покриття, який часто називають просто коефіцієнтом покриття, дає загальну оцінку платоспроможності підприємства. Коефіцієнт покриття становить інтерес для покупців і власників акцій і облігацій підприємства. Його обчислюють за формулою

Нормальне значення цього коефіцієнта становить 2,0-2,5.

Фінансову стійкість і автономність відображає структура балансу (співвідношення між окремими розділами активу і пасиву), яка характеризується декількома показниками.

1. Коефіцієнт автономії характеризує залежність підприємства від зовнішніх позик. Чим нижче значення коефіцієнта, тим більше позик у компанії, тим вище ризик неплатоспроможності. Низьке значення коефіцієнтаВідображає також потенційну небезпеку виникнення у підприємства дефіциту грошових коштів:

Вважається нормальним, якщо значення показника коефіцієнта автономії більше 0,5, тобто фінансування діяльності підприємства здійснюється не менше, ніж на 50% з власних джерел.

2. Частку позикових коштів визначають за формулою

Дане відношення показує, скільки позикових коштів залучало підприємство на 1 руб. Власних коштів, вкладених в активи.

3. Коефіцієнт інвестування-співвідношення позикових і власних коштів — є ще однією формою подання коефіцієнта фінансової незалежності:

Коефіцієнти рентабельності . Крім уже розглянутих коефіцієнтів рентабельності, при аналізі фінансового стану розраховують і інші модифікації, що характеризують різні сторони діяльності підприємства.

1. Коефіцієнт рентабельності продажів. Демонструє частку чистого прибутку в обсязі продажів підприємства:

2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу дозволяє визначити ефективність використання капіталу, інвестованого власниками підприємства. Зазвичай цей показник порівнюють з можливим альтернативним вкладенням коштів в інші цінні папери. Рентабельність власного капіталу показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна одиниця, вкладена власниками компанії:

3. Коефіцієнт рентабельності оборотних активів. Демонструє можливості підприємства в забезпеченні достатнього обсягу прибутку по відношенню до використовуваних оборотних коштів компанії. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим ефективніше використовуються оборотні кошти:

4. Коефіцієнт рентабельності необоротних активів демонструє здатність підприємства забезпечувати достатній обсяг прибутку по відношенню до основних засобів компанії. Чим вище значення даного коефіцієнта, тим ефективніше використовуються основні засоби:

5. Коефіцієнт рентабельності інвестицій показує, скільки грошових одиниць знадобилося підприємству для отримання однієї грошової одиниці прибутку. Цей показник є одним з найбільш важливих індикаторів конкурентоспроможності:

Коефіцієнти ділової активності дозволяють проаналізувати, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти. Серед цих коефіцієнтів розглядаються такі показники як фондовіддача, коли мова йде про необоротні активи, оборотність оборотних коштів, а також оборотність всього капіталу.

Розберемо 12 основних коефіцієнти фінансового аналізу підприємства. Через їх великої різноманітності часто не можна зрозуміти, які з них основні, а які ні. Тому я постарався виділити основні показники в повній мірі описують фінансово-господарську діяльність підприємства.

У діяльності, у підприємства завжди стикаються його дві властивості: його платоспроможність і його ефективність. Якщо платоспроможність підприємства збільшується, то ефективність знижується. Можна спостерігати зворотну залежність між ними. І платоспроможність, і ефективність діяльності можна описати коефіцієнтами. Можна зупинитися на цих двох групах коефіцієнтах, проте, краще їх ще розбити навпіл. Так група платоспроможності ділиться на ліквідність і фінансову стійкість, а група ефективність підприємства ділиться на рентабельність і ділову активність.

Всі коефіцієнти фінансового аналізу ділимо на чотири великі групи показників.

 1. ліквідність (короткострокова платоспроможність ),
 2. фінансова стійкість (довгострокова платоспроможність ),
 3. рентабельність (фінансова ефективність ),
 4. ділова активність (нефінансова ефективність ).

Нижче в таблиці представлено поділ на групи.

У кожній з груп виділимо тільки по топ-3 коефіцієнта, в результаті у нас вийде всього 12 коефіцієнтів. Це будуть найважливіші і головні коефіцієнти, тому що саме вони з мого досвіду найбільш повно описують діяльність підприємства. Решта коефіцієнти, що не увійшли в топ, як правило, є наслідком цих. Приступимо до справи!

Топ-3 коефіцієнта ліквідності

Почнемо із золотої трійки коефіцієнтів ліквідності. Ці три коефіцієнти дають повне розуміння ліквідності підприємства. Сюди входить три коефіцієнта:

 1. коефіцієнт поточної ліквідності,
 2. коефіцієнт абсолютної ліквідності,
 3. коефіцієнт швидкої ліквідності.

Ким використовуються коефіцієнти ліквідності?

Найпопулярніший серед усіх коефіцієнтів – використовується переважно інвесторами в оцінці ліквідності підприємства.

Цікавий для постачальників. Він показує здібності підприємства розплатитися з контрагентами-постачальниками.

Розраховується кредиторами для оцінки швидкої платоспроможності підприємства при видачі позик.

У таблиці нижче представлена формула розрахунку трьох найважливіших коефіцієнтів ліквідності та їх нормативні значення.

Коефіцієнти

формула розрахунок

Норматив

1 коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності = оборотні активи / короткострокові зобов’язання

ктл=
1200/ (стор.1510+стор. 1520) 2 коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності = (грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення) /короткострокові зобов’язання

каблук= стор. 1250/ (стор. 1510+стр1520) 3 коефіцієнт швидкої ліквідності

Коефіцієнт швидкої ліквідності = (оборотні активи-запаси)/короткострокові зобов’язання

кбл= (стор. 1250+1240)/(стор. 1510+ стор. 1520)

Топ-3 коефіцієнта фінансової стійкості

Перейдемо до розгляду трьох основних коефіцієнтів фінансової стійкості. Ключова відмінність між коефіцієнтами ліквідності та коефіцієнтами фінансової стійкості – перша група (ліквідності) відображає короткострокову платоспроможність, а остання (фінансової стійкості) – довгострокову. А по суті, як коефіцієнти ліквідності, так і коефіцієнти фінансової стійкості відображають платоспроможність підприємства і те, як воно може розраховуватися зі своїми боргами.

 1. коефіцієнт автономії,
 2. коефіцієнт капіталізації,
 3. коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами.

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) використовується фінансовими аналітиками для власної діагностики свого підприємства на фінансову стійкість, а також арбітражними керуючими (згідно з постановою уряду рф від 25.06.03 № 367 «про затвердження правил проведення арбітражним керуючим фінансового аналізу»).

Коефіцієнт капіталізації важливий для інвесторів, які аналізують його для оцінки інвестицій в ту чи іншу компанію. Більш кращою для інвестицій буде компанія з великим коефіцієнтом капіталізації. Занадто високі значення коефіцієнта не дуже добре для інвестора, так як знижується прибутковість підприємства і тим самим дохід вкладника. Крім цього коефіцієнт розраховується кредиторами, чим значення нижче, тим краще надання кредиту.

Рекомендаційно (згідно з постановою уряду рф від 20.05.1994 №498 «про деякі заходи щодо реалізації законодавства про неспроможність (банкрутство) підприємства», яке втратило чинність відповідно до постанови 218 від 15.04.2003) використовується арбітражними керуючими. Даний коефіцієнт також можна віднести і до групи ліквідності, але тут ми його припишемо до групи фінансової стійкості.

У таблиці нижче представлена формула розрахунку трьох найважливіших коефіцієнтів фінансової стійкості та їх нормативні значення.

Коефіцієнти

формула розрахунок

Норматив

1 коефіцієнт автономії

Коефіцієнт автономії = власний капітал/активи

кавт = стор. 1300/ стор. 1600 2 коефіцієнт капіталізації

Коефіцієнт капіталізації = (довгострокові зобов’язання + короткострокові зобов’язання)/власний капітал

ккап= (стор. 1400+стор. 1500)/ стор. 1300 3 коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами = (власний капітал — необоротні активи) / оборотні активи

косос=(стор. 1300-стор. 1100) / стор. 1200

Топ-3 коефіцієнта рентабельності

Переходимо до розгляду трьох найважливіших коефіцієнта рентабельності. Ці коефіцієнти показують ефективність управління грошовими коштами на підприємстві.

В дану групу показників входить три коефіцієнта:

 1. рентабельність активів (roa),
 2. рентабельність власного капіталу(roe),
 3. рентабельність продажів (ros).

Ким використовуються коефіцієнти фінансової стійкості?

Коефіцієнт рентабельності активів (roa) використовується фінансовими аналітиками для діагностики ефективності підприємства з точки зору прибутковості. Коефіцієнт показує фінансову віддачу від використання активів підприємства.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (roe) представляє інтерес для власників бізнесу та інвесторів. Він показує, як ефективно були використані вкладені (інвестовані) в підприємство гроші.

Коефіцієнт рентабельності продажів (ros) використовується керівником відділу продажів, інвесторами і власником підприємства. Коефіцієнт показує ефективність реалізації основної продукції підприємства, плюс дозволяє визначити частку собівартості в продажах. Необхідно відзначити, що важливо не те, скільки продукції продало підприємство, а те, скільки чистого прибутку воно заробило чистих грошей з цих продажів.

У таблиці нижче представлена формула розрахунку трьох найважливіших коефіцієнтів рентабельності та їх нормативні значення.

Коефіцієнти

формула розрахунку

Норматив

1 рентабельність активів (roa)

Коефіцієнт рентабельності активів = чистий прибуток / активи

Roa = стор. 2400/стор 1600

2 рентабельність власного капіталу (roe)

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу = чистий прибуток/власний капітал

roe = стор. 2400/стор 1300 3 рентабельність продажів (ros)

Коефіцієнт рентабельності продажів = чистий прибуток/ виручка

ros = стор. 2400/стор 2110

Топ-3 коефіцієнта ділової активності

Переходимо до розгляду трьох найважливіших коефіцієнта ділової активності (оборотності). Відмінність цієї групи коефіцієнтів від групи коефіцієнтів рентабельності полягає в тому, що вони показують нефінансову ефективність діяльності підприємства.

В дану групу показників входить три коефіцієнта:

 1. коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості,
 2. коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості,
 3. коефіцієнт оборотності запасів.

Ким використовуються коефіцієнти ділової активності?

Використовується генеральним директором, комерційним директором, керівником відділу продажів, менеджерами з продажу, фінансовим директором та фінансовими менеджерами. Коефіцієнт показує, як ефективно побудовано взаємодію між нашим підприємством і нашими контрагентами.

Використовується в першу чергу для визначення шляхів підвищення ліквідності підприємства і цікавий для власників і кредиторів підприємства. Він показує, скільки разів у звітному періоді (як правило, це рік, але може бути і місяць, квартал) підприємство погасило свої борги перед кредиторами.

Може використовуватися комерційним директором, керівником відділу продажів і менеджерами з продажу. Він визначає ефективність управління запасами на підприємстві.

У таблиці нижче представлена формула розрахунку трьох найважливіших коефіцієнтів ділової активності та їх нормативні значення. У формулі розрахунку є невеликий момент. Дані в знаменнику, як правило, беруться середніми, тобто складається значення показника на початок звітного періоду з кінцевим і ділиться на 2. Тому в формулах скрізь в знаменнику коштує 0,5.

Коефіцієнти

формула розрахунок

Норматив

1 коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості = виручка від продажів/середня сума дебіторської заборгованості

кодз= стор.2110/(стор. 1230нп.+стор. 1230кп.) * 0,5 динаміка 2 коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості = виручка від продажів/середня величина кредиторської заборгованості

Кокз= стор.2110 / (стор. 1520нп.+стор. 1520кп.)*0,5

Динаміка

3 коефіцієнт оборотності запасів

Коефіцієнт оборотності запасів = виручка від продажів / середня величина запасів

кіз= стор.2110/(стор. 1210нп.+стор. 1210кп.) * 0,5

Динаміка

Резюме

Підіб’ємо підсумки топ-12 коефіцієнтів для фінансового аналізу підприємства. Умовно ми виділили 4 групи показників діяльності підприємства: ліквідність, фінансова стійкість, рентабельність, ділова активність. У кожній групі ми визначили топ — 3 найважливіших фінансових коефіцієнта. Отримані 12 показників повною мірою відображають всю фінансово-господарську діяльність підприємства. Саме з розрахунку їх варто починати фінансовий аналіз. Для кожного коефіцієнта наведена формула розрахунку, тому вам не складе труднощів порахувати його для свого підприємства.

Фінансовий стан характеризують багато показників, але найбільш широко для аналізу фінансового стану використовуються фінансові коефіцієнти . Це відносні показники фінансового стану підприємства, які виражають відносини одних абсолютних фінансових показників до інших. Існує безліч різних коефіцієнтів, їх відбір визначається завданнями аналізу.

Деякі коефіцієнти повинні розглядатися в обов’язковому порядку, оскільки відображають наступні головні аспекти діяльності підприємства.

  Ліквідність:

  Коефіцієнт загальної ліквідності; коефіцієнт термінової ліквідності; коефіцієнт абсолютної ліквідності; величина відношення товарних запасів до поточних активів; коефіцієнт амортизації.

Платоспроможність:

 • Коефіцієнт загальної платоспроможності (або коефіцієнт автономії); коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів; відношення власних коштів до довгострокових зобов’язань; частка власних коштів у довгострокових активах;

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами; коефіцієнт забезпеченості товарних запасів власними коштами.

Показники рентабельності (прибутковості):

 • Коефіцієнт валового прибутку; коефіцієнт операційного прибутку; рентабельність продажів; рентабельність активів; рентабельність власного капіталу; коефіцієнт прибутку на довгострокові зобов’язання.

Показники оборотності і фондовіддачі (ділова активність):

 • Оборотність товарно-матеріальних запасів; оборотність дебіторської заборгованості; оборотність кредиторської заборгованості; коефіцієнт відношення продажів до загальних активів; коефіцієнт відношення продажів до оборотного капіталу; вартість акції; ьдохід на акцію; дивіденд на акцію; дивіденд на прибуток.

Ліквідність балансу — це ступінь покриття зобов’язань підприємства такими активами, термін перетворення яких на грошові кошти відповідає терміну погашення зобов’язань.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення абсолютно ліквідних активів до короткострокових зобов’язань:

До абс.л = грошові кошти / короткострокові зобов’язання.

Коефіцієнт показує ту величину поточних зобов’язань, яка може бути негайно погашена. Теоретично нормальне значення коефіцієнта 0,2-0,3.

  Коефіцієнт загальної ліквідності ( або покриття) — це відношення оборотних активів до короткострокових зобов’язань:

До заг. Л = оборотні активи/короткострокові зобов’язання.

Нормальне обмеження:.

Коефіцієнт показує, якою мірою поточні активи покривають короткострокові зобов’язання.

Платоспроможність, тобто здатність підприємства виконувати свої зовнішні короткострокові і довгострокові зобов’язання за рахунок активів, оцінює фінансовий ризик, ймовірність банкрутства.

  Коефіцієнт загальної платоспроможності, або коефіцієнт автономії — це відношення власного капіталу до підсумку балансу:

До заг. Плат = власний капітал / підсумок балансу.

Коефіцієнт відображає частку власних коштів в пасивах підприємства і становить інтерес для власників і для кредиторів. Вважається, що частка власних коштів в пасивах повинна перевищувати частку позикових коштів. Краща величина коефіцієнта для підприємства-0,4 або 60% і більше.

  Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів визначається шляхом ділення власних коштів на зовнішні зобов’язання:

К соотн = власний капітал/зовнішні зобов’язання.

Нормальним вважають величину коефіцієнта:.

Показники оцінки рентабельності підприємства визначаються наступним чином.

  Рентабельність продажів-відношення чистого (валового) прибутку до обсягу продажу:

R прод = чистий прибуток / сума продажів.

  Рентабельність активів -Це відношення чистого прибутку до активів:

Rакт = чистий прибуток/сума активів.

R собст.кап = чистий прибуток / власний капітал.

Показники оборотності і фондовіддачі входять до групи коефіцієнтів, що характеризують ефективність використання фондів або ділової активності підприємства.

Показники оборотності характеризують швидкість перетворення різних засобів в грошову форму.

До об = продажу/дебіторська заборгованість.

Коефіцієнт показує, скільки разів на рік дебіторська заборгованість перетворювалася на грошові кошти. Високе значення цього показника позитивно позначається на показниках ліквідності та платоспроможності.